I. WSTĘP DO PROGRAMU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY NA LATA 2018 - 2023
OPRACOWANEGO PRZEZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

"KOBYLANKA DOBRA JAKOŚĆ"

                        Program społeczno- gospodarczy, który chcemy Państwu zaproponować, to nadal „DOBRA JAKOŚĆ”. Zatem pozwolą Państwo, że na wstępie przedstawię, jaką ona była do chwili obecnej. Nie można nie zauważyć, że pierwszym „dobrem” - uznając, że to hierarchia potrzeb WSPÓLNOTY jest tu wyznacznikiem - było opanowanie zdewastowanych do 2014 roku finansów publicznych. Skalę dewastacji potwierdzają:

        1.) PROGRAM POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO. Na pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy, w dniu 10.XII.2014 roku przedłożono nowej Radzie Gminy do uchwalenia Program Naprawczy.   Nie znajdziecie Państwo dobitniejszego dowodu na potwierdzenie jak daleko zdewastowano kobylańską przestrzeń publiczną do roku 2014, zatem z czym przyszło się zmierzyć. Załącznikiem do projektu uchwały był Program opracowany przez poznańską firmę konsultingową. Opracowując go i przedkładając Radzie Gminy zakładano, że dług publiczny wynosiło 15,6 mln zł, czyli tyle ile wynosiło saldo kredytów i pożyczek. Jednak nie była to prawda. Nie uwzględniono do obliczeń zobowiązań wynikających z przegranych spraw sądowych (np.GDDKiA) oraz innych roszczeń osób prawnych i fizycznych a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług oraz wynagrodzeń. Te zobowiązania to dodatkowe 7.8 mln zł. Zatem sumaryczny dług na koniec 2014 roku wynosił 23.426.628,46 zł   tj. 119 % całorocznego dochodu gminy Kobylanka. Znalazło to swoje udokumentowanie w
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego na stronie 58. Sam tylko wyrok z pozwu GDDKiA   za oświetlenie z 2009 roku w kwocie 280 tys. zł, zaskutkował naliczeniem 1,3 mln zł za 6 lat wstecz. Z przedkładanym projektem uchwały o programie naprawczym korespondowała druga, bardziej niebezpieczna uchwała. Stanowiła ona o dalszym dodłużeniu Gminy o 5,7 mln zł.   Wiedza nowego wójta Mirosława Przysiwka o skutkach wniesionych przez poprzednika uchwał spowodowała ich wycofanie na pierwszej sesji nowej Rady Gminy. Ochroniło to mieszkańców przed wstydem jaki byłby im dany, a którego - niestety - zakosztowała wspólnota Gminy Ostrowice. Przy budżecie 19 mln zł nie byłoby możliwe obsługiwać dług wielkości blisko 30 mln zł. Gdyby nawet rozważać możliwość dryfowania Gminy przez jakiś czas Program naprawczy powodował z mocy ustawy zamrożenie inwestycji, brak funduszu sołeckiego, zwolnienia pracownicze w szkołach, urzędzie oraz instytucji kultury oraz inne. (patrz art.240a ustawy o finansach publicznych)  
Gdyby nie owa „Dobra rzecz pierwsza - pierwsza z kolei”, to inwestycje, które Państwo widzą wokoło, przypomniane poniżej jak:
     a.) Droga gminna Jęczydół - Kobylanka  
     b.) ulica Popiełuszki w Zieleniewie  
     c.) ulica Chrobrego w Morzyczynie  
     d.) ulica Chrobrego Boczna w Kobylance  
     e.) osiedle 8 Marca w Kobylance  
     f.) ulica Długa w Morzyczynie  
     g.) osiedle Zielone w Kobylance  
     h.) droga Wielichówko – Cisewo  
     i.) Zespół ulic w Morzyczynie (Oświaty, Sosnowa)  
     j.) zespół dróg w centrum Niedźwiedzia  
     k.) ulica Brzozowa w Miedwiecko  
     l.) perony autobusowe w ciągu drogi, byłej 10’tki  
     ł.) ulica Boczna w Zieleniewie  
     m.) aleja spacerowa wzdłuż kąpieliska Zieleniewo  
     n.) boiska wielofunkcyjne  
     o.) oraz dziesiątki pomniejszych  
o których informował także Czas Kobylanki (str.6.).   nie udoskonaliłyby naszej publicznej przestrzeni. Zrobiliśmy to mimo dramatycznego wpisu, którym uzasadniano podjęcie uchwały Rady Gminy   o wdrożeniu Programu Naprawczego. Brzmiał on: cyt:"Gmina nie jest w stanie spłacić debetu w rachunku bieżącym w wysokości 1.500.000 zł   na koniec roku budżetowego" Uzasadnienie to jednocześnie dokumentuje, że Gmina przekroczyła relację kredytów do dochodów którą dopuszcza ustawa o finansach publicznych, zatem uchwalenie budżetu na rok 2015 stało się niemożliwe bez wdrożenia Programu Naprawczego. Tak argumentowano. Co dla jednych było niemożliwe dla innych stało się jednak MOŻLIWE!. Budżet uchwalono w zmienionej - niż zakładał poprzednik - formie, uwzględniającej skutki nieprzyjęcia programu naprawczego, zatem z zaplanowanym funduszem sołeckim, bez zwolnień pracowniczych a nawet z uwzględnieniem podwyżek dla pracowników, co dokonało się już w I półroczu.

        2.) POŻYCZKI W PARABANKACH. Banki odmówiły dalszego finansowania Gminy już w roku 2011. Aby finansować działalność, zaciągnięto pożyczkę w parabanku, w czym partycypowała ówczesna Rada Gminy,   umożliwiając organowi wykonawczemu – wójtowi, podpisanie umowy pożyczki w wysokości 2.090.951 zł, z której koszt ogólny odsetek,   miał wynieść 1.541.287 zł. Zatem „Dobrą rzeczą pierwszą”, a drugą z kolei, którą zrobiliśmy, była sprzedaż długów w parabanku do prawowitej instytucji bankowej. Obniżyliśmy tym, bardzo wysokie oprocentowanie 14.10%, do wysokości 4,15% generując oszczędność 365 tys., którą skierowaliśmy bezpośrednio na budowę pierwszych dróg asfaltowych. Była nią ulica Popiełuszki.   Wykonana została w 2015 roku za cenę 337.747 zł.

        3.) DŁUG PUBLICZNY GMINY. Załamanie finansów publicznych gminy Kobylanka objawiło się całą swoją mocą w roku 2010. Mieszkańcy Gminy „nastrojeni” kampanią wyborczą tamtegoż roku, nie przyjęli argumentacji, którą głosiła w kampanii wyborczej kandydatka na wójta Pani Lilianna Janeczek, że dalsze prowadzenie gospodarki finansowej bez wprowadzenia znaczących zmian doprowadzi do tragedii. Tak się też stało, gdyż opublikowany z rocznym opóźnieniem ranking czasopisma „Wspólnota” obwieścił w roku 2011, że uwzględniając dane budżetowe za rok 2010 Kobylanka jest najbardziej zadłużoną gminą w Polsce.   Zadłużenie wyniosło wtedy 15.805.753,23 zł. Po dwóch kolejnych latach działalności dług wzrósł do 19.409.529,41 zł. Osiągnięciem szczytowym zadłużenia był jednak rok 2014 (początek obecnej kadencji), kiedy zobowiązania łączne Gminy wyniosły 23.426.628,46 zł  (str.58 Dz.U.)    przy rocznym dochodzie całkowitym Gminy roku 2015 w wysokości 19.390.952 zł.    I choć opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Wojewody w części „Suplement” to w dalszym ciągu są negowane co do wysokości. Przestrzeń publiczna informowana jest o zadłużeniu ~16 mln zł. Jest to oczywista nieprawda. To tylko pozycja "c.)" 58'ej strony Dz.U.   
W sprawozdaniu wysłanym do Ministerstwa Finansów, sporządzonym jeszcze przez byłą Panią Skarbnik, nie ujęto zobowiązań niewymagalnych, wynikających z niezapłaconych faktur z terminem płatności w nowej kadencji i niespłaconych rat kredytów. Było tego 2.592.267,43 zł i figuruje pod pozycją "b.)" 58'ej strony Dz.U.   
Jednak to nie wszystko. Po decyzji o audycie wewnętrznym urzędu, odkryto masę innych zobowiązań i roszczeń. Wszystkie one z racji na moment ich wykazania nie podlegały jeszcze ujęciu w księgach rachunkowych (nie było np. prawomocnych wyroków sądów). Takich zobowiązań odkryto na kwotę 5.213.111,61 zł. to właśnie pozycja "a.)" 58'ej strony Dz.U.   
Dla przykładu, samo tylko zadłużenie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z racji kosztów oświetlenia ulicznego, którego nie regulowano od 2009 roku, co było przedmiotem wyroku sądu,   wyniosło ~1,3 mln zł. Zatem do „Dobrych rzeczy pierwszych”, a trzecich z kolei, zaliczyć należy pomniejszenie zadłużenia Gminy, które na koniec III kw. (30.IX.2018) wg danych z sprawozdanie wysłanego do ministerstwa (druk Rb-NDS)   wyniosło dokładnie 11.459.194,15 zł.II. PROGRAM SPOŁECZNO - GOSPODARCZY GMINY NA LATA 2018 - 2013
OPRACOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

"KOBYLANKA DOBRA JAKOŚĆ"

        „PIERWSZE RZECZY DOBRE, A TRZY POWYŻEJ WYMIENIONE, stały się mocnym fundamentem konstrukcji społeczno – gospodarczej, do zbudowania której poniżej się - ZOBOWIĄZUJEMY. Jesteśmy pewni, że uznacie Państwo nasz program za DOBRY, a to z powodu, że JESTEŚCIE JEGO AUTORAMI. Tych 21 Waszych typów zadań, zmieni Gminę Kobylanka.
Właśnie z tego powodu nie napiszemy tutaj, że będzie w Gminie lepiej, piękniej, bogaciej, mądrzej, uczciwiej czy sprawiedliwiej. Głosimy niestrudzenie. Będzie DOBRZE. Wiemy, że lepsze jest wrogiem DOBREGO, a PIĘKNA upiększyć nie sposób. Dlatego skupiamy się poniżej na bardzo konkretnych rzeczach. Tylko konkret, „słów – mową” Naszą głośno tu wypowiedziany można będzie ocenić w kategorii rzeczy „Dobrej”.
Tylko na takiej ocenie z Państwa strony nam zależy.

1. Na odcinku przebiegającym przez miejscowości Bielkowo i Kobylanka zlikwidujemy ruch tranzytowy dużych pojazdów ciężarowych i dostawczych. Zbudujemy skrót przez tereny przemysłowe.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

2. Bielkowo otrzyma do użytkowania przebudowaną świetlicę wiejską wg ustaleń poczynionych z mieszkańcami.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

3. Kobylanka otrzyma godną swojej historycznej tożsamości zabudowę w postaci zrewitalizowanej owalnicy.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

4. Rekowo otrzyma godną swojej historycznej tożsamości zabudowę w postaci zrewitalizowanej okolnicy i dwóch dojazdowych dróg do swojego centrum.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

5. Jęczydół otrzyma połączenie w kierunku Morzyczyna w postaci drogi wybudowanej w technologii jak do Kobylanki.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

6. Motaniec otrzyma zabudowę wziemną napowietrznej linii elektrycznej średnich napięć niebezpiecznie nisko biegnącej nad głowami mieszkańców a zlokalizowanej na terenie świetlicy wiejskiej.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

7. Niedźwiedź otrzyma kondygnację świetlicy wiejskiej nieszczęśliwie pobudowaną w latach ubiegłych w sposób uniemożliwiający oddanie jej do użytkowania przez ponad 10 lat.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

8. Niedźwiedź i zachodnia część Reptowa wraz z tzw. Zatorzem zostaną skanalizowane.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

9. Reptowo połączymy z ulicą Chrobrego w Morzyczynie drogą asfaltową. Umożliwimy dojazd wszystkim mieszkańcom Gminy do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

10. Reptowo połączymy z ulicą Chrobrego w Kobylance ciągiem pieszojezdnym.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

11. Cisewo połączymy drogą asfaltową z Zieleniewem, ulicą Popiełuszki.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

12. Wielichówko otrzyma utwardzoną zabudowę drogową w centrum miejscowości.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

13. Morzyczyn otrzyma utwardzoną zabudowę dla gminnych dróg wewnętrznych.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

14. Zieleniewo otrzyma utwardzoną zabudowę dla gminnych dróg wewnętrznych.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

15. Kunowo posiądzie swoją nową Szkołę wraz z całą infrastrukturą sportową w postaci boiska wielofunkcyjnego.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

16. Doświetlimy Gminę Kobylanka 200’ma punktami oświetlenia drogowego.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

17. Połączymy Bielkowo z Kobylanką ścieżką rowerową przerwaną na wysokości osiedla Zalesie.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

18. Pobudujemy i uruchomimy centrum przesiadkowo – przystankowe w Miedwiecku i Reptowie. Umożliwimy każdemu mieszkańcowi Gminy Kobylanka szeroki i łatwy dostęp do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

19. Szkołę Podstawową w Kobylance rozbudujemy do przestrzennej i bardzo nowoczesnej.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

20. zwodociągujemy, pomijany od zawsze Gajęcki Ług.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

21. Wybudujemy 12 lokali socjalnych. Wszystkim z wyrokami eksmisji, którym z mocy wyroku lokale socjalne przysługują zostaną im przydzielone.
ZROBIMY TO BO JESTEŚMY SKUTECZNI.  

Wszystko powyżej, to budowli Naszej mocna, i na mocnym postawiona fundamencie - konstrukcja. Nie zapominamy jednak, że życie ma swoją dzienną rytmikę. Wiemy, że na rzeczach niematerialnych wspieramy naszą rzeczywistość także. Można powiedzieć, że dzięki ich codziennemu towarzystwu trwamy i że to one ostatecznie "wznoszą Nas w górę". Dlatego nauka, kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, słowem wszystkie dziedziny organizacji życia społecznego w przestrzeni publicznej będziecie Państwo mogli realizować, wg własnego uznania, poprzez fundusze sołeckie oraz budżety organizacji pożytku publicznego i istniejących w Gminie stowarzyszeń. ZAPRASZAMY!

MY WIEMY DOKĄD ZMIERZAMY.
W TYM TAKŻE JESTEŚMY SKUTECZNI.

TO JEST

KOBYLANKA DOBRA JAKOŚĆ


 
Wróć na stronę główną.